Sara VS Ramon

Thursday, April 25th

Sara takes on Ramon from San Ysidro in todays Sara VS San Diego!
00:02:34